UTMIS – en ideell förening

UTMIS drivs som en ideell förening och finansieras genom deltagarnas medlemsavgifter.

Kompetenshöjning och samarbete

UTMIS är ett ideellt nätverk för företag, institut och universitetsinstitutioner, med syfte att inom utmattningsområdet verka för informations- och kunskapsspridning, ökat samarbete, kompetenshöjning, projekt som utvecklar området och att påverka forskningsråd och stiftelser.

Nätverket grundades vid ett konstituerande möte 27/9 år 2000. Medlemmar var då 10 företag, tre forskningsinstitut och åtta universitetsinstitutioner.

För fokuserat arbete inom olika områden bildas intressegrupper med deltagare som har gemensamma eller liknande problemställningar. Exempel på områden som dessa behandlar är statistiska metoder, utmattningsprovning, utmattning i fogar och del-skadeberäkningar. Verksamheten i grupperna syftar t ex till att kartlägga gemen-samma resurser, genomföra seminarier, hitta diskussionspartners och starta gemen-samma projekt. Ett flertal projekt har initierats och genomförts genom UTMIS regi.

Årligen genomförs en större kurs med en internationell talare samt en mer praktiskt inriktad kurs. Dessutom arrangeras flera seminarier med både svenska och utländska talare.

UTMIS håller kontakt med forskningsråd och stiftelser. En målsättning är att, genom att framföra gemensamt formulerade behov, öka satsningen på utmattningsrelaterade områden, i första hand på nationell nivå.

UTMIS arbetar för ett starkare internationellt samarbete i utmattningsfrågor. Bland annat är styrelsen för UTMIS samtidigt nationell organisation för ESIS (European Structural Integrity Society).

Resurser för medlemmar

erfarenhetsutbyte

Nätverksmöten

UTMIS arrangerar tre större nätverksmöten per år där deltagarna ges möjlighet att lyssna till erfarenheter från liknande problemställningar i andra branscher samt utbyta information under informella former.


utbildning

Internationella föreläsare

Årligen genomförs en större kurs med en internationell talare samt en mer praktiskt inriktad kurs. Dessutom arrangeras flera seminarier med både svenska och utländska talare.

utmis.org

Medlemssidor

På medlemssidorna finns information om medlemmarna, litteraturtips, kurser, konferenser och pågående projekt. UTMIS arrangerar även egna kurser och seminarier. Presentationer från dessa finns tillgängliga på medlemssidorna.


omvärldsbevakning

Nyhetsbrev

Informationsspridning sker genom nyhetsbrev som skickas ut med e-post. Medlemmarna ges där möjlighet att informera om egna kurser, seminarier, projekt m m.

c/o RISE Research Institutes of Sweden

  • Adress:

    Box 857, 501 15 Borås

  • Telefon:

    010-516 50 00

  • E-post:

UTMIS © 2022 / Budskapet.se