Välkommen till UTMIS

Verksamheten

UTMIS är ett ideellt nätverk för företag, institut och universitetsinstitutioner, med syfte att inom utmattningsområdet verka för informations- och kunskapsspridning, ökat samarbete, kompetenshöjning, projekt som utvecklar området och att påverka forskningsråd och stiftelser.

UTMIS drivs som en ideell förening och finansieras genom deltagarnas medlemsavgifter.

Informationsspridning sker genom nyhetsbrev som skickas ut med e-post. Medlemmarna ges där möjlighet att informera om egna kurser, seminarier, projekt m m. I övrigt informeras om aktuella konferenser, seminarier och kurser, både nationellt och internationellt.

De senaste nyheterna finns också samlade på UTMIS hemsida. Här finns även annan information om medlemmarna, litteraturtips, kurser, konferenser och pågående projekt. UTMIS arrangerar även egna kurser och seminarier. Presentationer från dessa finns tillgängliga på medlemssidorna.

Hemsidan har också en frågelåda där utmattningsproblem kan diskuteras. UTMIS arrangerar tre större nätverksmöten per år där deltagarna ges möjlighet att lyssna till erfarenheter från liknande problemställningar i andra branscher samt utbyta information under informella former.

För fokuserat arbete inom olika områden bildas intressegrupper med deltagare som har gemensamma eller liknande problemställningar. Exempel på områden som dessa behandlar är statistiska metoder, utmattningsprovning, utmattning i fogar och del-skadeberäkningar. Verksamheten i grupperna syftar t ex till att kartlägga gemen-samma resurser, genomföra seminarier, hitta diskussionspartners och starta gemen-samma projekt. Ett flertal projekt har initierats och genomförts genom UTMIS regi.

Årligen genomförs en större kurs med en internationell talare samt en mer praktiskt inriktad kurs. Dessutom arrangeras flera seminarier med både svenska och utländska talare.

UTMIS håller kontakt med forskningsråd och stiftelser. En målsättning är att, genom att framföra gemensamt formulerade behov, öka satsningen på utmattningsrelaterade områden, i första hand på nationell nivå.

UTMIS arbetar för ett starkare internationellt samarbete i utmattningsfrågor. Bland annat är styrelsen för UTMIS samtidigt nationell organisation för ESIS (European Structural Integrity Society).

Historia
Nätverket grundades vid ett konstituerande möte 27/9 år 2000. Medlemmar var då 10 företag, tre forskningsinstitut och åtta universitetsinstitutioner.

 

Informationsblad
Här kan du ladda ned och läsa mer om verksamheten och bland annat hur man blir medlem.

Ladda ned Infobladet

About UTMIS: Informationsheet

Kontakta UTMIS

UTMIS
c/o RISE Research Institutes of Sweden
Box 857
501 15 Borås
info@utmis.org

Torsten Sjögren

Ordförande i UTMIS
Torsten Sjögren
Tel:          010-516 52 49
e-post:    torsten.sjogren@ri.se

Susanne Auralinna

Administration
Susanne Auralinna
Tel:        010-516 53 42
e-post:  susanne.auralinna@ri.se