Verksamhet

Informationsspridning sker genom nyhetsbrev som skickas ut med e-post. Deltagarna ges där möjlighet att informera om egna kurser, seminarier, projekt m m. I övrigt informeras om aktuella konferenser, seminarier och kurser, både nationellt och internationellt. De senaste nyheterna finns också samlade på UTMIS hemsida. Här finns även annan information om medlemmarna, litteraturtips, kurser, konferenser och pågående projekt. UTMIS arrangerar även egna kurser och seminarier. Presentationer från dessa finns tillgängliga på hemsidan för medlemmarna. Hemsidan har också en frågelåda där utmattningsproblem kan diskuteras. UTMIS arrangerar tre större nätverksmöten per år där deltagarna ges möjlighet att lyssna till erfarenheter från liknande problemställningar i andra branscher samt utbyta information under informella former.

För fokuserat arbete inom olika områden bildas intressegrupper med deltagare som har gemensamma eller liknande problemställningar. Exempel på områden som dessa behandlar är statistiska metoder, utmattningsprovning, utmattning i fogar och del-skadeberäkningar. Verksamheten i grupperna syftar t ex till att kartlägga gemen-samma resurser, genomföra seminarier, hitta diskussionspartners och starta gemen-samma projekt. Ett flertal projekt har initierats och genomförts genom UTMIS regi.

Årligen genomförs en större kurs med en internationell talare samt en mer praktiskt inriktad kurs. Dessutom arrangeras flera seminarier med både svenska och utländska talare.

UTMIS håller kontakt med forskningsråd och stiftelser. En målsättning är att, genom att framföra gemensamt formulerade behov, öka satsningen på utmattningsrelaterade områden, i första hand på nationell nivå.

UTMIS arbetar för ett starkare internationellt samarbete i utmattningsfrågor. Bland annat är styrelsen för UTMIS samtidigt nationell organisation för ESIS (European Structural Integrity Society).

Historia
Nätverket grundades vid ett konstituerande möte 27/9 år 2000. Medlemmar var då 10 företag, tre forskningsinstitut och åtta universitetsinstitutioner.