Stadgar för UTMIS

Nedanstående stadgar blev antagna vid föreningsstämman 2000-09-27 och kompletterades 2003-05-22.

§1 Den ideella föreningens firma är UTMIS – Utmattningsnätverket i Sverige. Föreningen är ett nätverk för företag, institut och universitetsinstitutioner inom utmattningsområdet.

§2 Föreningens syfte är att inom utmattningsområdet verka för

 • informations- och kunskapsspridning
 • ökat samarbete
 • kompetenshöjning
 • projekt som utvecklar området
 • att påverka forskningsråd och stiftelser

Målgruppen för detta är föreningens medlemmar.

§3 Föreningens verksamhet skall bedrivas mot bakgrund av medlemmarnas behov genom att

 • förmedla information i aktuella frågor inom utmattningsområdet och ordna tillfällen till konferenser, kurser, seminarier och föredrag samt informera om sin verksamhet
 • hålla kontakt med och delta i nationella och internationella organisationer inom området
 • hålla en kontinuerlig kontakt med de forskningsråd och stiftelser, som kan tänkas finansiera olika utmattningsprojekt, samt underlätta möjligheterna för medlemmarna att erhålla finansiering.

§4 Styrelsen beslutar om medlemskap efter ansökan.

§5 Till medlem antas företag, institut, universitetsinstitution och annan organisation med verksamhet inom utmattningsområdet i Sverige, vilken kan förväntas bidra till förverkligande av föreningens syfte.

§6 Styrelsen skall föra förteckning över föreningens medlemmar.

§7 Uppsägning av medlemskap skall göras till styrelsen.
Medlem som ej erlägger av föreningen beslutade avgifter utesluter sig själv.

Medlem som bryter mot stadgarna eller uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål får uteslutas av styrelsen. Utesluten medlem har rätt att hänskjuta fråga om uteslutning till föreningsstämma inom en månad från det att meddelande om uteslutning avsänts till medlemmen.

§8 Styrelsen skall bestå av minst tre ledamöter.
Föreningsstämman utser styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter. Till ordförande, vice ordförande och styrelseledamot väljs person som företräder medlem. Om vald person inte längre kan företräda medlemmen skall medlemmen föreslå ersättare för återstående del av mandatperioden. UTMIS styrelse avgör om föreslagen ersättare accepteras eller om posten vakansställs.
Styrelsen är beslutsmässig om mer än hälften av medlemmarna är närvarande. Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Styrelseledamot utses för tiden till dess ordinarie föreningsstämma hålls påföljande verksamhetsår.

§9 Det åligger styrelsen att

 • verkställa föreningsstämmans beslut
 • föra räkenskaper
 • vid årsstämman avge redovisning av verksamheten för det gångna året och lämna verksamhetsberättelse
 • upprätta budget och verksamhetsplan

§10 På ordinarie föreningsstämma skall årligen väljas en revisor jämte suppleant för tiden till dess ordinarie föreningsstämma hålls påföljande verksamhetsår.

§11 Föreningens firma tecknas av styrelsen i förening eller av dem styrelsen utser.

§12 Föreningens verksamhetsår är lika med kalenderår.

§13 Revisor skall senast två veckor före ordinarie föreningsstämma till styrelsen överlämna sin revisionsberättelse.

§14 Ordinarie föreningsstämma skall hållas före april månads utgång. Vid stämman skall följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Justering av medlemsförteckning och röstlängd
 3. Val av justeringsmän
 4. Fråga om kallelse utgått enligt stadgarna
 5. Styrelsens redogörelse för verksamheten samt årsräkenskaper jämte revisorns utlåtande
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 7. Beslut om avgifter och budget
 8. Val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter
 9. Val av revisor jämte revisorssuppleant
 10. Val av valberedning
 11. Övriga frågor

§15 Röstberättigad vid föreningsstämman är av medlem utsedd närvarande representant med en röst. Föreningsstämmans beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§16 Extra föreningsstämma skall hållas vid de tillfällen och för de ändamål föreningsstämman i förväg beslutat och i övrigt utlysas då styrelsen finner det nödvändigt eller om minst en femtedel av medlemmarna så begär.

§17 Kallelse till föreningsstämma skall ske skriftligt och utsändas senast 6 veckor före ordinarie stämma och senast två veckor före extra föreningsstämma. Fråga som medlem önskar få behandlad skall vara styrelsens ordförande tillhanda fyra veckor före föreningsstämman. Då kallelse utgått till föreningsstämma skall styrelsen samtidigt underrätta revisorn därom.

§18 För förändring av föreningens stadgar fordras beslut av två på varandra följande föreningsstämmor, varav en skall vara ordinarie.

§19 Vid föreningens upplösning skall föreningens tillgångar och skulder fördelas mellan medlemmarna i förhållande till senast erlagd medlemsavgift.